Časová osa

Pravěk
Středověk
Novověk
Moderní dějiny
Soudobé dějiny

Salm-Reifferscheidt Leopold Antonín Vilém

Životopis

Leopold Antonín Vilém Salm-Reifferscheidt

(* 1699, Lipová – † 1769, Lipová)

šlechtic a válečník

Hrabě Leopold Antonín Salm-Reifferscheidt zdědil lipovské panství po své matce Marii Anežce, rozené Slavatové z Chlumu a Košumberka. V Lipové se trvale usadil a založil zde novou rodovou linií zvanou lipovská.  

Leopold Antonín se v duchu rodové tradice dal na vojenskou dráhu. Válečnický um prokázal již jako velmi mladý v rakousko-turecké válce, ve které bojoval v bitvě u Petrovaradína v roce 1716 a při dobývání Bělehradu v roce 1717. Vojenskou kariéru ukončil v hodnosti polního podmaršálka. 

Díky plodné spolupráci se stavitelem a přítelem Zachariasem Hoffmannem zrealizoval celou řadu významných staveb. U léčivého pramene ve Vilémově, na místě, poblíž kterého Leopold Antonín přežil útok rozzuřeného medvěda, navrhl a postavil Zacharias Hoffmann v letech 1728–1731 kostel Nanebevzetí Panny Marie. 

Autor hesla: Josef Rybánský

Zámek

Nové rodové sídlo pro Leopolda Antonína Salm-Reifferscheidta v Lipové postavil podle plánů architekta Girolamo Costy stavitel Zacharias Hoffmann v letech 1736–1756. 

 

Rozvoj panství

Kromě válčení se Leopold Antonín Salm-Reifferscheidt pečlivě staral také o rozvoj svého panství. Založil několik nových vesnic, mezi nimi Leopoldku, která nese jeho jméno, dále Karlín, pojmenovaný podle jeho třetí manželky, a Janovku, nesoucí jméno jejich jediného syna.

 

Obrazové přílohy

Náhrobek hraběte Salm-Reifferscheidta

Na pravé straně lodi kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vilémově stojí od roku 1774 náhrobek, ozdobený portrétem Leopolda Antonína Salm-Reifferscheidta, sochou ležícího Chrona, která personifikuje neúprosně plynoucí čas, a reliéfy s šesti dramatickými okamžiky ze života Leopolda Antonína, při kterých jen o vlásek unikl smrti. Na levé straně jsou tři medailony s vyobrazeními: obléhání Bělehradu (1717), morová nákaza (1717) a ztroskotání lodi, na protější straně jsou další tři: výbuch pušky, napadení medvědem a nehoda kočáru na mostě. 

Německý nápis na pylonu zní

Seiner Excellenz dem Hochgeboren=
en Hr. Hr. Leopold Anton des Hl. Römi=
schen Reiches. Alt-Grafen zu Salm u. 

Reifferscheid, Hr. der Herrschaften Hain=
spach, Strzin, Kostelez u. Tchenetitz u. u. 

Des Hohen Exlz. Stifts u. Churfürstenthums 

Cöln, Erb Mareschaft, des Hl. Michaels Orden,

grosz Kreuz., Ihro K. K. apost. Majestät, würKlich=
er geheimer Rath Kämerer u. General Feldmar=
schal-Leutnant, gebor. d. 21. Juni 1699.
gestor. d. 16. Jänner 1769.

Překlad:
Památce Jeho Excelence, Vysoce urozeného pána, pána Leopolda Antonína Svaté říše římské starohraběte v Salmu a Reifferscheidtu, pána panství Lipová, Štiřín, Kostelec a Čejetice atd. a vysoce vznešeného arcibiskupství a kurfiřtství kolínského dědičný maršálek, Řádu sv. Michala velkokřížník, Jejich císařského a královského majestátu skutečný tajný rada, komoří a generál polní podmaršálek, narozen 21. června 1699, zemřel 16. ledna 1769     

Na boku rakve se nachází ještě latinský nápis s chronogramem:
eCCe h
IC IaCet LeopoLDVs FVnDator hVIVs éCCLesIae

Hle zde leží Leopold zakladatel tohoto kostela
DDCCCCCCLLLVVVVIIII – 1774
V tomto roce nechal Leopoldův syn František Václav zřídit pomník. 

Odkaz ke stažení ZDE:

Zdroj:
Stanislav Kasík, Erby hrabat ze Salm-Reifferscheidtu na Děčínsku, citováno z internetu: http://www.heraldika-terminologie.cz/mapa-erby-hrabat-ze-salm-reifferscheidtu-na-decinsku-158