Časová osa

Pravěk
Středověk
Novověk
Moderní dějiny
Soudobé dějiny

Reformace na Šluknovsku

Popis a vysvětlení jevu

Reformace na Šluknovsku

Revoluční myšlenky Martina Luthera uveřejněné ve snaze o reformu katolické církve roku 1517 vedly ve svých důsledcích ke vzniku nových evangelických církví. Reformační učení nalezlo ohlas také mezi německojazyčným obyvatelstvem v českém příhraničí. Území Šluknovského výběžku bylo v první polovině 16. století v držení rodu Šlejniců. Tento rod sice přišel ze Saska, ale jeho představitelé si dlouho podrželi katolické vyznání. Arnošt Šlejnic byl významným katolickým duchovním (Rudolf Šlejnic se o sto let později stal prvním litoměřickým biskupem), nicméně po jeho smrti v roce 1548 se i zde začaly náboženské poměry měnit ve prospěch protestantského vyznání. Na přelomu 16. a 17. století Šlejnicové některé ze svých rozsáhlých majetků sice rozprodali, avšak také noví majitelé se přidrželi evangelického vyznání, které pak podporovali ku příkladu výstavbou nových kostelů či far. Změny v náboženských poměrech nastaly s rekatolizací v pobělohorské době po roce 1620. Nejprve byli nuceni zemi opustit nekatoličtí duchovní a poté šlechtici, poddaní obyvatelé museli přestoupit ke katolické víře nebo emigrovat do evangelických zemí, z nichž nejblíže bylo sousední Sasko.

Autor hesla: Václav Zeman

Obrazové přílohy

Artikule

Vrchnost Radslav Kinských jako patron kostela a fary přenesl koncem roku 1611 sídlo farního úřadu z Dolního Podluží do Jiřetína pod Jedlovou. Se zástupci přifařených obcí vyjednal podrobné podmínky financování kostela i duchovního správce, stejně jako otázky vybavení a provozu kostela. Tyto artikule se dochovaly v několika opisech, pořízených z rychtářské knihy pro Dolní Podluží.

Articul.

Darauf mit den Eingepfarrten zu St. Georgenthal, und Ober, und Niedergrund, Tollendorf und Schonborn wegen des neuen Kirchenbaues zu Si. Georgenthal gehandlet worden den 22. Septemb[ris] 27. Octob[ris] und 31. Octob[ris] A[nno] 1611.

1. Die Pfarrkirchen soll hinführo in Stadtel St. Georgenthal sein, und sich der Pfarrer dieses orts wesentlich enthalten doch sollen alle eingepfarrten gleichen Theil haben.

2. Die große Glocken, so itzo in Grund ist, soll hierauf ins Stadtlein genommen werden, und zu Prag wollen Ihro Durchlaucht noch eine neue giessen lassen, dazu sollen alle eingepfarrte Contribuiren, und wollen Ihro Durchlaucht eine sonderliche Verehrung auch dazu thun.

5. Die Stände in der Kirchen sollen der Pfarr Herr, Bürgermeister, Richter, und Kirchen Vattern nach der Ordnung austheilen, zum erste dem Geistlichen Pfarr Herrn, den Kirchen Vatter ihre Stande, hernachmahlens Bürgermeister, Richter, Rathsperßchonen Richter und Schoppen in den Ober und Nieder Grunde und Tollstein und Schönborn, letzlichen dem Eltesten, und Vornehmsten in allen Gemeinden, zum Anfange sollen nur Bancke gesetzet werden, zu vor derst aber der Herrschaft Stande in alle wege in acht genohmem werden.

Damit nun solche Articul steht fest, und un er bruchlich von bemeldten ein gepfarrten Städtl, und Dorfschaften gehalten werden, befehlen und gebitten hiemit bey höchster unvermeindl[ichen] Straf der Wohl geborne Herr Herr Radislaus der Elter Frey Herr V Wchinitz und Tetau auf Neuschloß, Toplitz, Neubisteritz, Hanspach, Rumburg und Tollenstein, der zu Hungarn, und Böheim kai[serlicher] Majestet Rath, und Obristen Hofmeister und haben Urkundl[ich] Ihr großes insigl hierunter drücken lassen, und mit Eigener Hand unterschrieben. So geschehen zu Toplitz den 26. Novem[bris] A[nno] 1611

R[adslaus] der Elter H[err] V[on] Wchnitz und Tetau.

Obrázek zde:

Překlad:

Artikule

O nichž bylo jednáno s farníky v Jiřetíně pod Jedlovou, a Horním a Dolním Podluží, Rozhledu a Studánce kvůli výstavbě nového kostela v Jiřetíně pod Jedlovou 22. září, 27. října a 31. října 1611.

1. Farní kostel má být zde v městečku Jiřetíně pod Jedlovou, a v tomto místě má sídlit farář, přesto mají mít všichni přifaření stejný podíl.

2. Velký zvon, který je nyní v Podluží, má být přemístěn do městečka [Jiřetína], a Jeho Jasnost hodlá v Praze nechat ulít ještě jeden nový, k čemuž budou všichni farníci zdaněni, a Jeho Jasnost zamýšlí k tomu učinit také zvláštní úctu (slavnost?).

5. Místa v kostele mají farář, starosta, rychtář a kostelní otcové rozdělit podle pořádku, první duchovnímu faráři, poté kostelním otcům jejich místa, poté starosta, rychtář, konšelé, rychtář a přísežní z Horního a Dolního Podluží, Tolštejnu a Studánky, nakonec starší a nejpřednější z každé obce, na začátku mají být osazeny pouze lavice, první ale panská místa, a o ně všemi způsoby postaráno.

Aby se taková artikule stanovily a nezvratně uvedeným přifařeným městečkem a vesnicemi dodrženy byly, přikazujeme a nařizujeme tímto pod nejvyšším nevyhnutelným trestem velectěného pána pana Radslava staršího svobodného pána z Vchynic a Tetova na Novém Zámku, Teplicích, Nové Bystřici, Lipové, Rumburku a Tolštejnu, majestátního rady v Uhrách a Čechách a nejvyššího hofmistra, nechali jsme u listiny jeho velkou pečeť přitisknout a vlastnoručně podepsat. Dáno na Teplicích 26. listopadu roku 1611

R[adslav] starší pán z Vchynic a Tetova

Ke stažení ZDE: