Časová osa

Pravěk
Středověk
Novověk
Moderní dějiny
Soudobé dějiny

Mansfeld Karel Adam

Životopis

Karel Adam z Mansfeldu 

(* 1629 - † 1662)

hrabě, majitel šluknovského panství


Informace o Karlu Adamovi z Mansfeldu jsou velmi kusé. Již jako malý chlapec ztratil svého otce. Hrabě vlastnil v litoměřickém kraji kromě panství Šluknov také Hanšpach (Lipová). Svatba Karla Adama hraběte z Mansfeldu a Marie Terezie z Ditrichštejnu (1639–1658) se konala 8. listopadu 1654 ve Vídni a hostina proběhla téhož večera v ditrichštejnském vídeňském domě. Mansfeldové i Ditrichštejnové patřili mezi významné rody habsburské monarchie, které byly úžeji příbuzensky propojeny. Marie Terezie byla provdána jako velmi mladá ve věku 15 let, což ovšem nebylo v raném novověku žádnou výjimkou. Šlo o složitou sňatkovou politiku, na níž měl zájem celý rod, a rozhodnutí o sňatku v žádném případě nezáviselo na přáních budoucích snoubenců. Manželství mansfeldského páru nepatřilo mezi ta šťastná.  

Autor hesla: Andrea Kadlecová

Násilí ve šlechtické rodině

Marie Terezie byla zřejmě obětí, jak bychom řekli dnes, domácího násilí, jemuž za necelé čtyři roky od sňatku podlehla (5. února 1658). Její podezřelé úmrtí bylo vyšetřováno pražským zemským soudem. Hrabě byl předvolán k výslechu, kterého se však nikdy nezúčastnil. Ihned po manželčině smrti uprchl za hranice a ani přes četné sliby se nedostavil do Prahy, aby učinil výpověď. To vše by mohlo vést k úvaze, že byl hrabě vinen smrtí své choti, a vydaná svědectví tomu nahrávají. A protože v roce 1662 na útěku zemřel, již nikdy se nedozvíme, zda šlo o pouhou dedukci, či skutečný čin.

Pověst o Bílé paní
Před mnohými lety si Karel Adam z Mansfeldu na zámek přivedl svou krásnou manželku Marii Terezii z Ditrichštejnu. Nebylo to však šťastné manželství. Karel byl žárlivý až hrůza a svou krásnou mladou ženu zavíral v komoře, aby se z její krásy nemohl těšit nikdo jiný. Jedinou radostí Marie byl kolovrátek, kterým si krátila své dlouhé chvíle na zámku. Jednoho dne se však hrabě rozčílil natolik, že při potyčce odkopl kolovrátek a svou ženu vyhodil z balkonu ven. Marie dopadla na kamennou dlažbu pod zámkem a zemřela. Od té doby se zjevuje na zámku v podobě Bílé paní a symbolizuje nastávající dobu, která přinese špatné zprávy.

 

Obrazové přílohy

Náhrobek Karla Adama z Mansfeldu v kostele sv. Václava ve Šluknově a erby rodu Mansfeldů

Náhrobek Karla Adama z Mansfeldu v kostele sv. Václava ve Šluknově
V interiéru kostela se dochovaly dvě významné sepulkrální (= náhrobní) památky. Jedná se o renesanční náhrobní kámen, pod kterým byl pohřben v roce 1548 majitel panství Šluknov a administrátor pražské arcidiecéze Arnošt ze Šlejnic, a o barokní náhrobník z roku 1664 patřící nechvalně proslulému Karlu Adamovi z Mansfeldu. Kameny uzavíraly původně hroby obou šlechticů. Kvůli přestavbám kostela se stěhovaly na různá místa, až byly nakonec zazděny po stranách bočního vchodu.   

     I H S    

     DEO OPTIMO MAXIMO 

     Monumentúm Amoris 

     quod 

     Illústrissimo Dno : Dno : CAROLO  ADAMO 

     Comiti de Mansfeldt Nobili Dno in Heltdrún= 

     gen Haereditario in Schlúckenau et Hainspach 

     Scae : Caesae : Maitis : Ferdinandi III. eiivji Ciuuu 

     Camerario Hornbúrgi Bremensis 31. May 1662 

     piè defúncto in deqß in hanc Criptam 5. July 1664 

     more solenni illato. 

     Nec non lectissimae eiúsdem coniúgi 

     Illustrissimae Dnae : Dnae : MARIAE  TERESIAE 

     IGNATIAE Comitissae de Mansfeldt natae Comiti 

     è Principali Domo de Ditrichstein eß 5. Feb. Schlúc= 

     kenaviae sanche defúnctae et 8. eiúsdem 1658. hoc 

     tumulo piè condtae Soror et Haeredes posúère. 

Překlad:
Bohu nejlepšímu a nejvyššímu!
Památník lásky, který sestry a dědici slavného pana Karla Adama hraběte von Mansfeld, šlechtice z Heldrungenu, dědičného pána Šluknova, císařského komořího Ferdinanda III, který v Hornburgu u Brém 31. května 1662 zemřel a odtud byl 5. července 1664 slavnostně přenesen do této krypty, stejně jako jeho vyvolená manželka, slovutná paní Marie Terezie Ignácie, hraběnka Mansfeldová, rozená hraběnka z knížecího rodu Dittrichsteinů, která zemřela 5. února ve Šluknově a 8. dne téhož měsíce roku 1658 byla na tomto místě s láskou pohřbena – věnováno dědici. 

Obrázek zde: 

Ke stažení ZDE:

Erb rodu Mansfeldů umístěný na Šluknovském zámku a současný erb
Erb hrabat z Mansfeldu na náhrobní desce v kostele sv. Václava ve Šluknově je totožný s erbem ze Šluknovského zámku.
Popis barevného erbu: Štít čtvrcený. 1. a 4. pole opět čtvrcené. Jejich první a čtvrtá čtvrtina je pětkrát dělená stříbrno-červeně (Querfurt); ve druhé a třetí stříbrné čtvrtině je šest (3,3) červených rout do krajů (Mansfeld). Ve 2. černém poli stříbrná orlice se zlatou zbrojí (Arnstein). Ve 3. modrém poli zlatý korunovaný lev, přeložený kosmým, dvěma řadami červeně a stříbrně šachovaným břevnem (Heldrungen).

Obrázek zde:

Obrázek zde:

Tvoříme vlastní pověst

1) Žáci již vědí, co je to pověst, a tak se pokusí vytvořit jednu ze současné doby (reálná osoba, místo, událost apod.)
2) Žáci jsou rozděleni do skupin. Dostanou úvod, střední část nebo závěr jim neznámé pověsti a snaží se ji dotvořit. Vlastní práci mohou prezentovat v hodině dějepisu či českého jazyka. Mohou ji doplnit dramatizací či kresbou. Ve třídě mohou nainstalovat výstavu. 

Ke stažení ZDE: