Časová osa

Pravěk
Středověk
Novověk
Moderní dějiny
Soudobé dějiny

Vysídlení Němců z Mikulášovic (1945–1948)

Popis a vysvětlení jevu

Vysídlení Němců z Mikulášovic (1945–1948)

Pod dojmem událostí z podzimu 1938 i pozdější nacistické okupace Čech a Moravy považovaly české politické elity po druhé světové válce další společný život s českými Němci v jednom státě za  vyloučený. Problém česko-německého soužití v jednom státě měla jednou provždy vyřešit deportace všech obyvatel německé národnosti za hranice. 

Dne 19. května 1945 byl na základě dekretu prezidenta republiky zestátněn majetek českých Němců s výjimkou antifašistů. Mikulášovičtí Němci se to oficiálně dozvěděli 12. června 1945 z úředních plakátů na vývěsních tabulích.

V Mikulášovicích se výše uvedená norma týkala drtivé většiny průmyslových podniků, živností a domů. Některé z nich přešly pod správu města, jiné (především rodinné domy) byly pronajaty novým osídlencům slovanského původu. Konfiskované průmyslové podniky a živnosti zůstávaly v majetku státu a ten jejich vedením pověřoval národní správce. 

V Mikulášovicích začalo podle úředních záznamů divoké vysídlování Němců během června 1945 a trvalo do konce srpna téhož roku. Úřady se v první řadě zaměřily na zajištění zbývajících členů strany (NSDAP). Nacisté, kteří včas neutekli, byli zatčeni a zpravidla putovali do nechvalně známého českého koncentračního tábora v Rabštejně. 

V další vlně museli odejít majitelé lepších bytů, větších zemědělských usedlostí a živnostníci. Divoké vysídlovaní začalo z iniciativy Místní správní komise Mikulášovice, pod dohledem armády a za asistence německých antifašistů, dne 29. června 1945. Příkaz opustit město tehdy dostalo přibližně tisíc osob. 

K dočasnému přerušení této divoké vysídlovací akce došlo po Postupimské konferenci (konala se na přelomu července a srpna 1945) a také na četné žádosti Sovětů. Těm se totiž na jimi dobytém území začali hromadit němečtí uprchlíci z východu (například z území zabraných Polskem) a situace hrozila přerůst v humanitární katastrofu nevídaných rozměrů. 

Organizované vysídlování původních německých obyvatel Mikulášovic začalo v květnu 1946 a jeho hlavní fáze trvala až do listopadu 1946. Vysídlovaní Němci byli nejdřív odtransportováni do sběrného tábora ve Šluknově. Odtud potom do jednotlivých okupačních zón na území Německa. 

K 1. listopadu 1946 žilo v Mikulášovicích už jen 540 osob německé národnosti. Z nich bylo 149 specialistů, 292 jejich rodinných příslušníků, 90 osob ve smíšených manželstvích, 2 osoby s prozatímním osvědčením o státním občanství, 5 Němců židovského původu, 2 s povolením odkladu vysídlení. Před odchodem byli chráněni místní antifašisté a někteří specialisté nezbytní pro chod průmyslu. Z obou dvou privilegovaných skupin však do Německa dobrovolně odešly desítky osob. Ještě v letech 1947–1948 bylo z města vypraveno ještě několik menších transportů. 

Proměna národnostního složení obyvatel byla v Mikulášovicích citelná, avšak oproti jiným obcím a městům se zde až do konce šedesátých let 20. století udržela poměrně silná německá menšina. Specializovaná průmyslová výroba (nožířství či výroba umělých květin) totiž vyžadovala dělníky a mistry s dlouhodobou praxí. Ve městě proto zůstalo kolem pěti stovek obyvatel německé národnosti, tj. zhruba 15 % všeho obyvatelstva. 

Doporučená literatura:
Petr Karlíček, Jan Němec: Mikulášovice - Nixdorf: dlouhá historie nejdelšího města českého severu, Mikulášovice 2016

Autor hesla: Petr Karlíček

Obrazové přílohy

Vzpomínky mikulášovického pátera Josefa Klause

12. června 1945 se němečtí obyvatelé Mikulášovic z úředních plakátů na vývěsních tabulích dozvěděli o zestátnění majetku českých Němců s výjimkou antifašistů: „Text plakátů byl ale v češtině a jen na rubu německy, takže plakáty museli obyvatelé strhnout, aby si je mohli přečíst. Už také začínají odsuny, takže mnoho lidí nemůže spát. Nervy jsou napnuté k prasknutí“, zaznamenal si tehdejší události zdejší páter Josef Klaus.

Bratr již citovaného pátera Klause byl jedním z těch, kteří museli odejít. Dozvěděli se, že musí být v šest hodin se třiceti kilogramy osobních věcí a klíčem od domu na středním nádraží: „Naproti domu stavitele Bauera byly postaveny stoly, u kterých seděli čeští úředníci s listinami odsouvaných. Každý se musel podepsat a odevzdat domovní klíč. Lidé museli procházet kolem vojáků a tito surovci sebrali lidem to poslední, co pěkného či cenného měli. Bohaté ženy se musely v budově bývalé nemocenské pojišťovny svléci do naha a podrobit tělesné prohlídce. Ani od vaginální prohlídky nebylo upuštěno – kusem dřeva se hledalo zlato a šperky. Stávalo se, že vojáci doslova trhali lidem prsteny z rukou a neštítili se ani starým lidem sedřít kůži, takže krváceli. Když moje žena přišla na to místo, tak už se v příkopech válely hromady prádla, šatstva a dek.“